Sivrihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, kamu hizmetlerinin sunumu ile verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak ve Sivrihisarlı vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Büyük kentlerde, çağın gerektirdiği kalite ve kesintisiz belediyecilik hizmetleri Özel Kalem Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yaşam bulmaktadır. Sivrihisar Belediyesi’nin “Toplumcu ve Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışı” çerçevesinde vatandaşlardan gelen istek-şikayet ve öneriler anında değerlendirilip sonuç alınmaktadır.

Belediyemiz çalışmalarını halka duyurmak sosyal ve kültürel anlamda katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, yol, park ve benzeri çalışmaların açılış törenlerini düzenlemek, resmi törenlerde gerekli hazırlıkları yapmak da müdürlüğümüzün görevleri arasındadır. Sivrihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, İlçemizde bulunan sivil toplum örgütleri ile halkımızın bilinçlendirilmesi ve katılımcılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 1. Başkan’ın günlük çalışma gündemini oluşturmak.
 2. Belediye Başkanının randevularını ayarlamak, toplantılarını ayarlamak, protokol iş ve işlemlerini düzenlemek.
 3. Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmeleri için ortam sağlamak.
 4. Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi örgütlerle diyaloğunu sağlamak.
 5. Başkanlığımıza gönderilen kişi ve kuruluşların açılış , davet , sünnet, düğün gibi törenlere iştirak edilmesini programlamak ve tebrik , telgraf , çiçek göndermek.
 6. Belediye Başkanı’nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların karşılanmasını sağlamak,hediyeler almak,uğurlanmasını sağlamak.
 7. Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak.
 8. Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı’nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 9. Belediye Meclis üyeleri ile Encümen üyelerinin toplantı huzur hakları işlemlerini yapmak,

Müdürlüğümüzde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, İmar Durumu, KUDEB Yönetmeliği kapsamında Kurul adına işlemler yürütülmekte, 4708 sayılı yasa yapılan işlemlere ilişkin arşiv işlem dosyaları oluşturularak saklanmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde Yapılan İşlemler

 • Yapı Ruhsatı talebi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi talebi
 • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti onay talebi
 • Elektrik Bağlatma talebi
 • Röperli Kroki, Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm onaylama talebi
 • Bağımsız Bölüm düzeltme talebi (LİHKAB)
 • Yanan Yıkılan Form talebi
 • Tescilli Binalar için tadil ve tamirat talebi
 • SGK ilişik kesme belge talebi
 • Yapı Denetim Şirketlerinin hak ediş ödemesi talebi

Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yerel yöneticilik anlayışı ile halkımızın ve kentimizin sorunlarını bir bütünlük çerçevesinde değerlendirip en kısa sürede kalıcı imalatlar yaparak kentlimizin huzur ve esenlik içinde yaşamasını sağlamak amacını kendisine ilke edinmiştir.

Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla ilçemizde bulunan cadde ve sokakların düzenleme çalışmalarını yaparak yeşil alanlar oluşturmak, tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak, hizmet binalarını teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde güçlendirme çalışmaları yapmak, yeni sosyal kültürel hizmet tesisleri inşa etmek, yeni muhtarlık ofisleri kurmak ve mevcut olanları talepler doğrultusunda yenilemek, ilçemizde bulunan okulların bakım ve onarımlarını yapmak gibi yapım işlerini, ilgili yasaya uygun mal hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek gerek yüklenicilerle, gerekse kendi araç gereç ve çalışanlarıyla gerçekleştirir.

Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerden (Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü) gelecek istekler doğrultusunda tehlikeli, kaçak ve kamulaştırılması yapılan binaların hukuki işlemlerin tamamlanmasından sonra yıkım gerektiren yapılarda, ilgili müdürlükler ile koordineli olarak gerekli ekip ve araçların temini sağlanarak yıkım çalışmasını yapar.

Sivrihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyemizin öz kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamakla görevlidir.

Ayrıca bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yapmak; muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak müdürlüğün diğer görevleri arasındadır.

Müdürlüğümüzün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Belediye Başkanı tarafından yetki verilen Mali Hizmetler Müdürü, 5018 sayılı yasa ve yönetmeliklerce sayılan görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
 2. İdarenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 3. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 4. İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek,uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 5. Yürürlükteki yasa,yönetmelik ve genelgelere göre ,hazırlık bütçe taslağını hazırlamak ve Eylül ayı başına kadar Başkanlığa sunmak,bütçe kayıtlarını tutmak,bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
 6. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini sağlamak,
 7. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 8. Hükümet programı,makro hedefleri,yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları,bakanlar kurulu kararları,ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek,bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak,
 9. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,kanunla öngörülen gelirlerin tarh,tahakkuk,tahsil ve takibini yapmak,yaptırmak,
 10. 5018 sayılı kanuna göre iş ve işlemleri yürütmek,Sayıştay’a bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını başkan adına vermek,
 11. Belediye encümenince verilen para cezalarının ilgili birimlerce yapılan tahakkukların tahsilini yapmak,
 12. Yürürlükteki yasalar ile Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek.Bu görevleri yürütmek üzere;
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü Kanun,Tüzük,Yönetmelik ve Sayıştay Kararları çerçevesinde saymanlara, mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,
  • Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup ettirmek ,mahsup dışı kalan avans ve kredilerin mahsubunu yaptırmak,sayman mutemetlerine ait hesapları incelemek ve denetlemek,
  • Müdürlük memurları vasıtası ile ,mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin beyan ve bildirimlerini yerinde tespit etmek.Müdürlük içerisinde ve dışında kontrol ve denetim görevlerini yapmak,
  • Yasal süresi içerisinde ödenmeyen Belediye gelirleri ile ilgili olarak,ihbarname ve ödeme emirleri düzenlemek,ihbarname ve ödeme emirlerinin tebliğini yapmak/yaptırmak ,haciz aşamasına gelen alacakların haciz varakalarını tanzim etmek/ettirmek ve gerekirse cebri tahsilini yapmak/yaptırmak,
  • Değerli belgelerin makbuzların ve teminat mektuplarının muhafazasını,gerekli hallerde teminat mektuplarının nakde çevrilmesi iş ve işlemleri yapmak,
  • Mükelleflere ilişkin sicil kaydı tutmak ,ibraz-tanzim edilen bilgi ve belgeleri ile dosyalayarak arşivlenmesini sağlamak,
  • Belediyemiz alacaklarının zaman aşımına uğramaması için 213. sayılı U.K. ve 6183 sayılı amme A.T.U.H. Kanununda öngörülen zaman aşımı sürelerini kesmek için gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak,
  • 213 sayılı kanunun 377. maddesine göre ,müdürlüğün ,tarh ,tahakkuk ve tahsil ettiği vergiler ve bunların cezaları ile ilgili olarak ,vergi mahkemelerinde açılan davalarda belediyeyi savunmak üzere dava konusunu incelemek,savunma raporlarını hazırlamak,davaya kanıt teşkil edebilecek bilgi ve belgeleri ilgili servislerden temin etmek ve yasal süresi içerisinde mahkemeye göPara cezaları nedeniyle Belediye aleyhine idare ve bölge idare mahkemelerinde açılan davalar ile Danıştay’a intikal eden temyiz davaları ve diğer mahkemelerde açılan davalarla ilgili olarak Hukuk İşleri servisinden gelen yazılara cevap hazırlamak,davayla ilgili gerekli bilgi,belge ve kanıtları temin ederek yasal süresi içerisinde ilgili müdürlüğe göndermek.Hukuk işleri servisi ile koordineli çalışmak,
  • Belediye alacakları ile ilgili 6183 sayılı kanunda yer alan mevzuat hükümlerine göre haciz uygulaması,
   Haciz tutanağında gösterilen menkul ve gayrimenkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak.Haczedilen malların satış gününü belirleyerek ilan ettirmek,satışını yapmak,
  • Belediye gider bütçesine konan ödeneklerin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama belgeleri yönetmeliği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve harcama belgeleri yönetmeliğindeki esas ve usullere göre ödemeleri yapmak,Belediye Bütçesi ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak ve aylık mizanları hazırlatmak,idari ve kesin hesabı çıkartmak.

Tahsilat Şefliği

Tahsil Şefliği, belediyeye ait bütün gelirlerinin, tahsilatının yapılmasını; tahsile müteallik kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlar. Borcunu zamanında ödemeyen mükelleflerin 6183 sayılı yasa hükmüne göre icra takip işlemleri, tahsil şefliğince yapılır. Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller ve cetveller tahsil şefliğince tanzim edilir.

Tahsil Şefliği, görevlerini tahsilat yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde ifa eder. Bu şeflik, bir şef ve yeteri kadar tahsil memuru, icra memuru, tahsildar ile veznedardan teşekkül eder.

Tahsil şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Tahsil Şefliğince yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar,
 2. Belediye gelirlerinin tahsilâtının tahsilât yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlar,
 3. Tahsilatla alâkalı Belediyenin bütün müdürlük ve birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürütür,
 4. Vadesi geldiği halde mükellefler tarafından ödenmeyen belediye alacaklarının icra yoluyla tahsilâtını sağlar,
 5. Servisinin çalışma sistemini tanzim eder ve memurların motivasyonunu sağlar,
 6. Veznelerdeki yığılmaları önleyerek, tahsilât akışını sağlar,
 7. Yapılan tahsilâtın zamanında ilgili bankaya yatırılmasını sağlar,
 8. Tahsildarlarca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alır ve makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlar,
 9. Günlük tahsilât durumu ve Belediyenin genel tahsilâtı ile ilgili olarak istenildiği zaman Başkanlığa ve müdürlüğe bilgi verir,
 10. Tahsilâtla ilgili rapor, icmal ve cetvelleri süresi içinde muhasebe şefliğine bildirir,
 11. Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlar.
 12. Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapar,

Tahsil Şefi mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri ifa eder ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Tahsil Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Tahsilâtla ilgili kayıtları usulüne uygun yapmak,
 2. Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 3. Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
 4. Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak,
 5. Kayıtları ve tahsilâtla ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
 6. Eksik bilgi ve belge ile kayıt işlem vs. yapmamak,
 7. Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 8. Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
 9. Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak arşivde muhafaza etmek,
 10. Borcunu ödemeyen mükellefleri tespit ederek şefine bildirmek,
 11. Tahsilât makbuzlarının kayıtlarını ve zimmet işlemlerini sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
 12. Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,

Tahsil memuru, görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına ile şefine karşı da sorumludur.

Tahsildar ve Veznedarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek,
 2. Tahsilâtla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzgün tutmak,
 3. Yaptığı tahsilâtı ilgili banka şubesine zamanında ve makbuz mukabilinde teslim etmek,
 4. Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 5. Tahsilâtla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,
 6. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,
 7. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak,
 8. Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 9. Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,
 10. Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
 11. Borcunu ödemeyen mükellefleri şefine bildirmek,
 12. Dip koçanlı makbuzların kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
 13. Tahsilât ve tahsilat işlemlerini mevzuatına göre yürütmek,
 14. Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,

Tahsildarlar ve veznedarlar, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsildar ve veznedarlar, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı sorumludur.

İcra Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Haciz zaptı ve haciz varakasını usulüne uygun olarak tanzim etmek,
 2. İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak,
 3. Çalışmalarını Şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 4. Kayıtları ve icra takibi ile ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,
 5. Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 6. Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
 7. Borcunu ödeyen mükelleflerin haciz dosyalarını kapatarak, dosyaları şefine teslim etmek,
 8. İdarenin bilgisi olmadan haciz işlemi yapmamak,
  Yapılan tahsilât ve işlemler hakkında şefine rapor vermek,
 9. Müdür, müdür yardımcısı ve şef tarafından verilen görevleri yapmak,

İcra memuru, görevlerini 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun ve diğer mer’ i mevzuata göre yerine getirir ve buna ait yetkilerini kullanır. İcra memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcı ile şefine karşı sorumludur.

Muhasebe Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 10. Muhasebe birimini yönetmek.
 11. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
 12. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
 13. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan
 14. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden
 15. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından
 16. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından
 17. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan
 18. Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten
 19. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

Tahakkuk Şefinin Görev ve Yetkileri

 1. Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak,
 2. Tahsil Şefi ile sürekli ve koordineli bir çalışma yürütmek,
 3. Tahakkuk servisindeki memurlarının iş düzenini ve motivasyonunu sağlamak,
 4. Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak,
 5. Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
 6. Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak,
 7. Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alâkalı olan tahakkukların yapılmasını sağlamak

Tahakkuk Şefi, mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini kullanır. Tahakkuk Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına karşı da sorumludur.

Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunu yapmak,
 2. Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 3. Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
 4. Mükelleflerin işlerini bekletmede yapmak,
 5. Beyannameleri, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
 6. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,
 7. Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 8. Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
 9. Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
 10. Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,

Tahakkuk memuru, mer’i mevzuatta kendilerine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahakkuk memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı da sorumludur.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer’ i mevzuat hükümleri çerçevesinde emlak ve çevre temizlik vergisiyle alâkalı tarh, tahakkuk, tebliğ, terkin vb. iş ve işlemleri yürütür. Bu şeflik bir şef ve yeteri kadar tahakkuk memurundan teşekkül eder.

Emlak ve ÇTV Vergisi Şefinin Görev ve Yetkileri

 1. Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde emlak vergisiyle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Emlak ve ÇTV vergilerini ilgilendiren diğer mer’ i mevzuattaki görevleri ifa etmek,
 4. Servisin çalışma ve iş düzenini tanzim etmek,
 5. Emlak ve ÇTV ile ilgili konularda Uzlaşma Komisyonunda sekreterya görevi ifa etmek,
 6. Şeflik arşivin tertip ve düzenini sağlamak,
 7. Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
 8. Servisteki eksiklik ve aksaklıkları idareye zamanında bildirmek,
 9. Servisindeki memurlarının performans ve motivasyonunu sağlamak,
 10. Emlak ve ÇTV vergilerinin tahsili ile alâkalı Tahsil Şefliği ile koordineli olarak çalışmak,
 11. Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak,

Emlak ve ÇTV Şefi, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Emlak ve ÇTV Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına, karşı sorumludur.

Emlak ve ÇTV Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 1. Emlak ve ÇTV vergileriyle alakalı tarh, tahakkuk, düzeltme, terkin vb. iş ve işlemleri yapmak,
 2. Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 3. Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
 4. Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak
 5. Mükelleflere ait emlak ve ÇTV bildirimlerini bilgisayara doğru ve hatasız olarak aktarmak,
 6. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,
 7. Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 8. Amirlerinden habersiz işini işyerini terk etmemek,
 9. Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
 10. Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,

Emlak ve ÇTV tahakkuk memuru, mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Emlak ve ÇTV tahakkuk memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına ile şefine karşı da sorumludur.

 1. Belediyemiz sınırları dahilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre, 2464 sayılı Belediye
 2. Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç, vediğer gelirlerin tahsilat ve takip işlemlerini yapmak.
 3. Veznelerde Bina, Arsa, Arazi, ve Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilatlar ile Geçici ve kesin teminatlar, çeşitli gelir, kayıt suret harcı b. gibi tahakkuksuz tahsilatları yapmak.
 4. Emlak, ÇTV v.b. ile ilgili evrak ve dökümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,
 5. Emlak, ÇTV v.b. ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak,
 6. Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
 7. Kaymakamlıklar tarafından gönderilen 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ve 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanunlara istinaden gayrimenkul araştırması istenen kişilerin gayrimenkullerini araştı
 8. Emlak, ÇTV v.b. bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti yapılarak re’sen tarh ve tahakkuk yapmak,
 9. Belediyemizin posta çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilatlarını yapmak,
2464 Sayılı Kanunla Mükelleflerin beyanı veya ilgili kurumun tespiti ile kullanılan vergi türleri
 • Çevre temizlik Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • İşgal Harcı
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
 • İşyeri Açma İzni Harcı
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla
 • Bina Vergisi
 • Arsa Vergisi
 • Arazi Vergisi

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı “Belediye Kanunu” gereğince İmar Planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları yapmak ile mevcut alanların bakım, onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme olgusu hızla sürmektedir. Gittikçe artan yapılaşma ve sanayileşme kentsel dokuda olumsuz gelişmeleri ortaya çıkararak “ÇEVRE” kavramını daha güncel bir hale getirmiştir.
Kent içindeki park ve bahçeler şehir halkının doğa ile ilişkilerini devam ettirmeye yarayan doğal ve kültürel alanlardır. İlçe sınırları içerisinde kalan bu tür alanların arttırılması, yenilenmesi,güzelleştirilmesi bakımı ve onarımı Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Amaç ve Görevler

Amacımız daha güzel, yeşil, temiz ve yaşanabilir bir Edremit Körfezi oluşturmaktır. Sürdürülebilir sağlıklı bir çevre için kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normlarına yükseltmek, yeni projeler oluşturmak ve bu yönde uygulamalar yapmak, yeşil alanları yaygınlaştırmak amacıyla ağaç ve çiçek dikimi, yeşil alanların bakımını yapmak ve çoçuk oyun grubu ve açık alan spor aletleriyle ilgili hizmetler geliştirmek amacıyla;

 • İmar planında yeni oluşturulan mahallelerde dinlenme parkı, çoçuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar.
 • Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, yabancı ot mücadele çapalama, ilaçlama, gübreleme,temizlilk,sulama vs.)ve onarımını yapar.
 • Kent ormanları oluşturmak.(Toplu ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırmaları yapmak.)
 • Yeşil alanlarda bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini,montesi,tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Şehrin estetiği için süsleyici projeler yapıp uygulamak.
 • Vatandaşlardan gelen dilek ve şikayetlerin değerlendirilerek,sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç nakli işleminin yapılması.
 • Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ müzün görevi, İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942/4650 sayılı “Kamulaştırma Yasası” na göre kamulaştırmasını yapmaktır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevlerini;

 1. 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun,
 3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun,
 4. 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun,
 5. 4734 sayılı İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yürütür.

Müdürlüğümüzün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.
 2. Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek.
 3. Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içinde bitirmeye çalışmak.
 4. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
 5. 2942 ve 4650 sayılı Kamulaştırma yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi vb. gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış olan gayrimenkulleri Başkanının görüşleri doğrultusunda kamulaştırmak.
 6. İhaleler: Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi, belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütür. Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için Başkanlığının onayı ve 2886 Sayılı yasa doğrultusunda hazırlanır. Kanunun ilgili maddeleri gereği kiranın muhammen bedeli yapılır. Muhammen bedeli tayin edilmiş ve şartnamesi hazırlanmış dosya ilanen ihaleye çıkarılır ve Belediye encümenince ihalesi yapılır. Hazırlanan dosyanın bütün işlemleri tamamlanınca bir nüshası müdürlükte kalmak üzere dosyanın aslı Başkanlık ile ihaleyi alan arasında sözleşme yapılması için Başkanlığa gönderilir. Sözleşme tanziminden sonra müdürlüğe iade edilir. Özellik arz eden toplu kiralarda Başkanlık görüşü alınır.
 7. Belediye gayrimenkullerinin emlak beyanlarını verir.
 8. Belediye adına yapılan inşaatların imar, ruhsat ve iskan işlerinin talebini yapar. Biten kiraların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi vb. işlemlerini yürütür.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 1. Yasalara göre Belediyenin gayrimenkullerini değerlendirmek ve yıllık kira artışlarını takip etmek.
 2. 2942 ve 4650 sayılı yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerini yapmak, ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümenini, Belediye Meclisi) sunmak.
 3. Belediye sınırları içindeki Belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak, aksaklıkları düzeltmektir.

Teknik Personelin Görevleri

Müdürlüğümüzde 2942 ve 2886 sayılı yasa hükümlerine göre yapılacak faaliyetlerden teknik koordinasyonu sağlamak, gerektiği takdirde mahallinde tespit ve ölçüm işlemlerini yapmak, yeni yapılan plan tadilatlarına ait (Hazine ve Belediyeye ait yerlerle ilgili) paftaları temin etmektir.

Diğer personelin görevi de; Müdürün verdiği görevleri itina ve titizlikle yerine getirmek, talimatlarına uymak, Müdürlüğümüze müracaat edenlerin ve gelen evrakların cevaplandırılarak takibini sağlamaktır.

Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

 • Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. Müdür evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 • Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
 • Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, müdürün parafı ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

Gelen – Giden Evraklarla İlgili İşlemler;

Müdürlüğümüze gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanununun 51. maddesi”, Zabıta Yönetmeliğinin 11. maddesi, 2559 sayılı “Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu”, 394 sayılı Kanun, 1608 sayılı Kanun, 3194 sayılı Kanun, 4077 Sayılı Kanun, 5326 Sayılı Kanunlar ve “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri çerçevesinde görev alanı içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile de görevlidir.

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri

 1. Belediyenin karar organlarınca alınmış bulunan ve uygulanması zabıtaya ait olan kararları uygulamak ve sonuçları izlemek.
 2. Belediye başkanının hizmet ile ilgili emirlerini yerine getirmek.
 3. Belediye suçlarının işlenmesine mani olmak, suç işleyenler için kanuni işlem yapmak.
 4. Pazarlarda nizam ve intizamı temin etmek, vatandaşın rahat gezebilmesi için pazar ortalarını açık ve temiz tutmak, pazarcı esnafının çöplerini poşetlere koydurmak, aldatmaya yönelik fiyatlandırmaları önlemek, pazar başlarında seyyar faaliyetine mani olmak.
 5. Edremit’te faaliyet gösteren işyerlerinin açma ve kapama saatlerine (Ruhsatlarında belirtilen saatte işyerini kapamasına) riayet etmelerini sağlamak, bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak.
 6. Vatandaşların rahatlıkla yürüyebilmesi için tretuarları her türlü işgalden ve seyyar satıcılardan arındırmak ve yasal işlem yapmak.
 7. Yollarda çevre kirliliğine yol açan inşaat işgallerine mani olmak ve yasal işlem yapmak.
 8. 394 Sayılı Hafta Kanunu’na göre; Pazar günleri belediyeden izin alabilecekken, izin almadan çalışan ve hafta tatili yapması gerekirken çalışan işyerlerinin faaliyetlerini durdurmak, kanuni işlem yapmak.
 9. Dilencileri dilenmekten men etmek.
 10. Zamansız çöp çıkartanlara mani olmak, çöp çıkaranlar hakkında kanuni işlem yapmak.
 11. Kanuna, belediyenin ruhsatına, resim, vergi ve harcına tâbi iken, bunlara uymadan çalışan işyerlerine mani olmak, yetkili mercilere yazı yazarak karar çıkarttırmak ve bu kararları uygulamak.
 12. 1782-6621 Sayılı Ölçüler Kanunu’na göre; damgalanmamış terazi ile hileli metre, dirhem v.b. aletlerin kullanılmasına mani olmak ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapmak.
 13. 4109 Sayılı Kanun uyarınca; yardım talebinde bulunan asker ailelerinin durumunu tahkik etmek.
 14. 4077 Sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca; etiketsiz satış yapılmasına mani olmak, yapanlar hakkında kanuni işlem başlatmak.
 15. 775 Sayılı Kanun uyarınca; gecekondu yapımını önlemek.
 16. Zabıtaca yapılması mümkün olmayan konularda dahi; gelen telefonlar, memurlarımız, komiserlerimiz ve amirlerimiz tarafından gerekli kurumlara yönlendirilerek, vatandaşa yardımcı olunmaktadır.
 17. Yaya yollarında yayaların hareketlerini zorlaştıran ve bu yollara park eden motorlu-motorsuz araçları mahalli trafik zabıtası ile işbirliği yaparak cezai işlem uygulatarak kaldırtmak.
 18. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ve diğer birimleri ile koordineli çalışmak.
 19. Vatandaştan gelen trafik ile ilgili şikayetleri gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.
 20. Bu hizmetleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararlarına uymak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile birlikte yürütmek.
 21. Vatandaşlarımız trafik ile ilgili konularda 3744424-3744444 nolu telefondan Belediyemize ulaşarak bilgi alabilirler.
E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO