Nasreddin Hoca

Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren adam. Nasreddin Hoca 1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde doğmuş ve ilk eğitim öğretimini burada tamamlamıştır. Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde müderrislik kadılık görevlerinde bulunmuş, ömrünün sonlarına doğru doğduğu topraklar olan Sivrihisar’a gelerek burada vefat etmiştir.


Aziz Mahmud Hüdayi:

Mutasavvıf, padişahlara şeyhlik yapmış müderris, şair ve sofi

Aziz Mahmut Hüdayî miladi 1543 yılında Sivrihisar’da doğdu, Babası alim ve fazıl bir kişi olan Mahmut oğlu Fazullah’tır. Tahsilini Sivrihisar’da yaparak icazet almış. Kadı Nazırzade’nin mahiyetinde çalıştıktan sonra Bursa kadılığı yapmıştır. Dört yıl Bursa kadılığı yaptıktan sonra gördüğü rüyanın tesiri altında kalarak kadılığı bırakarak Şeyh Üftade Hazretlerine İntisap etmiş, üç yıl sonra Sivrihisar’a gelerek bir müddet kalmıştır. Bu zaman zarfında Aziz Mahmut Hüdayi külliyesini kurup cami, imaret ve kütüphane tesis etmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi, manevi bir işaret alarak ailesi ile birlikte İstanbul’da Üsküdar’a yerleşti. Fatih Camiinde vaizlik, müfessirlik ve muhaddislik yaptı. Hüdayi milâdi 1628 yılında vefat etti. 


Hızır Bey Çelebi

İstanbul’un ilk kadısı ve belediye başkanı, Osmanlı alimi.


Sinan Paşa

Mutasavvıf ve Fatih Sultan Mehmed’e sadrazamlık yapmıştır.


Mehmet Kaplan (Edebiyatçı)

Kaplan’ın ilk yazıları 1930’’ların sonunda Gençlik, İnkılapçı Gençlik dergilerinde göründü. 1943-1946 arasında İstanbul dergisinde yayınlanan inceleme ve eleştiri yazılarıyla tanındı. 1947’’den sonra Hareket, Şadırvan, İstanbul, çağrı, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde yazdı.


Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa:

Osmanlı veziri


Şeyh Seyyid Mahmud Süzani

Seyyid Mahmut Süzani’nin hayatı ve kişili hakkında, külliyesi ve  kabrindeki kitabesinden başka bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Türbenin kitabesinin Türkçesi ‘Darı fena olan dünyadan Darı beka olan ahitete ve gurur merkezinden sevinç yurduna giden şehit Seyyid, Allan’ın rahmet ve gufratına vasıl olan Şeyhlerin kutbu Abit, Zahit, Fütüvvet sahibi Şerafettin oğlu Seyyid Mahmut’un kabrini  yüce Allah ışıklandırsın. Sene 630” (miladi 1232)

Kitabede belirtildiği üzere Şeyh Süzani, Selçuklular çağında İslam’a hizmet verip vasfı ile gurur diyarı, Sivrihisar’daki medreselerde görev yapmış ulu bir din büyüğüdür.


Ahmed Hamdi Efendi

İstiklal Harbi’nde ilk kurşunu atan mülazım.


Şeyh Baba Yusuf

Şeyh Baba Yusuf, kendisi gibi büyük bir din alimi olan Şeyh Halil Babanın oğludur. Sivrihisar’da doğmuştur. Ölüm tarihi bazı kaynaklara göre Hicri 919 (Milâdı) 1513 İlk tahsili babası tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra Sivrihisar Medresesinde tamamlamış, Çeşitli yerlerde vaizlik yapmış. Arapça ve Farsçayı ana dili gibi bildiği yazmış olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. Hacı Bayram Velî hazretlerinin halifesidir. Bayramiyyê tarikatına mensuptur. Beyazıt Camiinin ilk kürsü vaizidir. Keramet sahibi bir veli olduğu belgelerle sahiptir. Kurşunlu Camii şeyhi ve mürşidi olan Hacı Bayram Veli’ nin bir işareti üzerine yaptırmıştır. Oğlu Hamdi Baba da evliyalardandır. Şeyh Baba Yusuf Hazretleri hicri 918 yılında vefat etmiştir. Eyüp Sultan Mezarlığında metfundur. Sinan Paşa, Molla Yakup Paşa, Müftü Ahmet Paşa olmak üzere üç erkek, Hacı Kadın ve Fahrünnisa Hatun ismiyle iki kızı vardır. Arapça, Farsça ve Türkçe birçok eserleri vardır. En meşhur eseri yüzbeş beyitlik kaside-i Nunniye’sidir. Mezarı Fatih Camii avlusundadır. 


Ayrıca Selmani Farisi, Şeyh Abdül Vehhab Hazretleri gibi şahsiyetlerde Sivrihisar’da yaşamış sahabelerdendir.

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO