1888 ANKARA SȂL-NȂMESİ  Sayfa 171

Merâkıd-ı mübâreke – Kazâ dâhilinde birçok sâdât-ı ʿizâm ve eʿizze-i kirâm hazerâtının medfen-i şerîfleri mevcȗddur. Kasabada defîn-i hâk-i gufrân olan Şeyh Hamdi Baba hazretlerinin merkad-i münevverleri ittisâlinde emânât-ı bâhirü’l-füyȗzât-ı Hazret-i Risâlet-penâhîden olan ʿasâ-yı mübârek nihâde-i mevkıʿ-ı taʿzîm ve ihtirâm olmakdadır. Bundan başka ʿamm-zâde-i Hazret-i Nübüvvet-penâhî Caʿfer-i Tayyâr (razıye ʿanhü’l-Bârî) hazretlerinin türbe-i şerîfeleriyle ʿAbdülvehhâb Gâzî hazretlerinin ve sâ’ir ashâb-ı Resȗlden baʿzı ʿeizze-i kirâmın medfen-i şerîfleri vardır.  ʿAlâüddîn-i Selçȗkî vüzerâsından Emînüddîn Mîkâîlin güzel bir câmiʿ-i şerîfleriyle ittisâlinde kâin kütübhânede (1500)ü mütecâviz kütüb-i kıymetdâr mevcȗddur. Kasabaya şark cihetinden dâhil olan yolun sol cihetinde Hoca Nasrüddîn rahmetullâhın kerîmelerinin kabri vardır.

E-Devlet
E-Devlet
Bimer
Bimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO